AK Zarządzanie nieruchomościami

Stan na dzień 28.01.2023r.

Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 

PREAMBUŁA 

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i  zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i  prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.  

Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie  nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie  nieruchomościami i zarządców nieruchomości.  

Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości  usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu  pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 

DEFINICJE 

§ 1 1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, na potrzeby nieniejszego Kodeksu ,zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne  zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym: 

a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości; 

b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;  c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; 

d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do  nieruchomości lub ich części. 

2. Zarządcą nieruchomości, na potrzeby nieniejszego Kodeksu, zwanym dalej  Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na  celu w szczególności: 

a. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; b. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 

c. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów  Prawa energetycznego; 

d. bieżące administrowanie nieruchomością; 

e. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej  przeznaczeniem; 

f. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. 

3. „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i  domu jednorodzinnego. 

4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w  zakresie rynku nieruchomości.  

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ 

ZASADY OGÓLNE 

§ 2. Pośrednik/Zarządca wykonujący czynności opisane w §1 pkt. 1 i/lub pkt. 2 wykazuje   się kompetencją oraz profesjonalizmem. 

§ 3. Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów  prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla  zawodowego charakteru tych działalności. 

§ 4. Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do  prawidłowej obsługi klientów.  

§ 5. Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza  zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na  współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie. 

§ 6. Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w  szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu. 

RELACJE Z KLIENTAMI 

§ 7. Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę,  wyznanie, płeć lub pochodzenie. 

§ 8. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do  zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi  pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo. 

§ 9. Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi  pośrednictwa/zarządzania.  

§ 10. W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i  rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody. 

§ 11. Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich  interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.  § 12. Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie  pośrednictwa/zarządzania. 

§ 13. Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów. 

§ 14. Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności  pośrednictwa. 

§ 15. Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych  innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania  powierzonego zarządcy przez klienta. 

§ 16. Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.  § 17. Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem  czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica  ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak  również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania  usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.  

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

§ 18. Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.  § 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ 

zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.  § 20. Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami,  które mogłyby naruszyć interesy klienta. 

§ 21. Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.  

§ 22. Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić  moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.  

§ 23. Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk  szkodzących klientom.  

Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców  Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej  Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.  

Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 12 grudnia  2017 roku.  

Kodeks Etyki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z naniesionymi zmianami zgodnie z  uchwałą Rady Krajowej PFRN z dnia 12.12.2017 r. 

Stan na dzień 28.01.2023r.